Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada quan tâm đến thị trường lao động Việt Nam

Nhận tin tức mới
12/01/2012
Ngay 12-1, ong Lely Obert, Bộ trưởng Hạ tầng va giao thong tỉnh Alberta của Canada, bay tỏ sự quan tam đến lĩnh vực lao động va dạy nghề của Việt Nam va cho rằng Việt Nam co thể la một đối tac tiềm năng trong lĩnh vực nay.
Tại buổi lam việc với Pho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Ha Nội, Bộ trưởng Obert cho biết hiện tỉnh Alberta đang gặp kho khăn về lao động cho cac dự an đang triển khai va co nhu cầu rất lớn về lao động.
Pho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẵn sang đap ứng yeu cầu về lao động của tỉnh Alberta va mong muốn hợp tac trong khau dạy nghề, dạy ngoại ngữ trước khi đưa lao động sang lam việc.
Trước mắt, Pho Thủ tướng đề nghị hai ben xuc tiến hợp tac ở cấp doanh nghiệp va xay dựng chương trinh hợp tac lau dai, hiệu quả, bền vững.
Pho Thủ tướng cho biết mỗi năm Việt Nam giải quyết việc lam cho khoảng 1,5 triệu người nhưng vẫn thừa lao động. Theo Pho Thủ tướng, xuất khẩu lao động đang được coi la giải phap hiệu quả để giải quyết vấn đề nay.
Pho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Chinh phủ Việt Nam mong muốn thuc đẩy hơn nữa quan hệ nhiều mặt với Canada, đặc biệt la lĩnh vực thương mại.
TheoTTXVN