Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Bộ Trưởng Canada Thông Báo Quy Tắc Ngôn Ngữ Mới Cho Người Xin Nhập Quốc Tịch

Nhận tin tức mới
Bộ Trưởng Canada Thông Báo Quy Tắc Ngôn Ngữ Mới Cho Người Xin Nhập Quốc Tịch
30/09/2012
Bộ trưởng Bộ Di Trú, Quốc Tịch và Đa văn hóa – Jason Kenney – công bố ngày 28 tháng 9 năm 2012 rằng hầu hết các ứng viên quốc tịch sẽ sớm được yêu cầu cung cấp trước bằng chứng khách quan về khả năng ngôn ngữ của họ tại thời điểm họ nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada.
Sự thay đổi này sẽ được áp dụng vào 1 tháng 11 năm 2012. Hiện nay, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) đánh giá khả năng ngôn ngữ của người nộp đơn, 18 – 54 tuổi, chỉ duy nhất thông qua việc tương tác với nhân viên CIC và qua kết quả của bài kiểm tra kiến ​​thức công dân.

“Nghiên cứu mở rộng đã luôn chứng minh rằng khả năng giao tiếp hiệu quả tiếng Pháp hoặc tiếng Anh là một yếu tố quan trọng trong sự thành công của công dân mới tại Canada” – Bộ trưởng Kenney cho biết – “Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là công dân mới có thể tham gia đầy đủ trong nền kinh tế và xã hội của chúng tôi”. 

Luật Quốc tịch đã yêu cầu các ứng viên có thể giao tiếp bằng một trong những ngôn ngữ chính thức của Canada. Sự thay đổi này sẽ không tăng cấp độ ngôn ngữ bắt buộc nhưng sẽ thay đổi cách người nộp đơn xin nhập quốc tịch ở độ tuổi 18-54 chứng minh khả năng ngôn ngữ của họ.

Trong quy định cũ, không có cách nào khách quan để kiểm tra khả năng ngôn ngữ của người nộp đơn. 
Nhưng theo quy định mới, người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng khách quan rằng họ đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ, đạt được chuẩn Canadian Language Benchmark/Niveau de compétence linguistique canadien cấp độ 4  trong nói và nghe, khi họ nộp đơn.
Các ứng viên sẽ được yêu cầu nộp bằng chứng chấp nhận được, chẳng hạn như:
  • Các kết quả của một bài kiểm tra của bên thứ ba đã được CIC phê duyệt;
  • Bằng chứng về hoàn thành giáo dục trung học cơ sở hoặc sau trung học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp;
  • Bằng chứng của việc đạt được cấp độ ngôn ngữ thích hợp trong một số chương trình đào tạo ngôn ngữ chính phủ tài trợ.
Trong khi CIC sẽ tiếp tục sử dụng tương tác với nhân viên CIC và với các thẩm phán quốc tịch như là một phần của việc đánh giá khả năng ngôn ngữ của người nộp đơn, các quy định mới này có nghĩa rằng người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng khách quan rằng họ đáp ứng yêu cầu này khi họ nộp đơn của họ. CIC sẽ trả lại các hồ sơ của những người không cung cấp bằng chứng về khả năng ngôn ngữ trước, cho phép CIC tập trung nguồn lực thụ lý hồ sơ những người đáp ứng yêu cầu.

Yêu cầu dành cho các ứng viên người lớn cung cấp bằng chứng khách quan về khả năng ngôn ngữ của họ cùng với hồ sơ thi quyền công dân của mình áp dụng cho tất cả các hồ sơ nhận được từ 01 tháng 11 năm 2012.

(Cre: CIC)