Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chính quyền tỉnh bang bảo tồn thiên nhiên ở New Brunswick

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Thong tin từ Bộ trưởng Bộ cung cấp va Dịch vụ, Ong Ed Doherty, thong bao hom nay rằng Chinh quyến tỉnh bang đa đồng y tặng 27 hecta đất tại vung Ragged Point/Boars Head gần bờ song St. John cho Quỹ Bảo tồn thien nhien (Nature Trust) của New Brunswick.
Ong Ed Doherty cho biết: “Chinh quyền của chung ta rất vui mừng danh tặng phần đất nay cho tất cả người dan New Brunswick. Quỹ bảo tồn thien nhien sẽ cộng tac với chung ta đảm bảo vung đất sinh thai độc nhất nay được bảo tồn va giữ gin thật tốt trong tương lai”.
Nhiều năm nay, người dan tại khu vực luon vận động bảo tồn vung đất nay, va quyết định dung khu đất nay cho dự an bảo tồn đa khiến toan vung Saint John co đến 6 dự an bảo tồn thien nhien tại đay.
Ong Ken Hirtle, cựu chủ tịch Quỹ bảo tồn thien nhien cho biết: “Quỹ bảo tồn thien nhien quyết tam bảo tồn vung đất nay như la khu vực phat triển vi lợi ich của người dan New Bruswick”.
Khu đất dự an bao gồm 1 đường trai dai ven bờ song St. John con hoang sơ với cac vach nui đa va một bai cat nhỏ. Khu đất nay được coi la nhạy cảm về sinh thai vi la nơi sinh trưởng của loai cuc tay Anticosti, một nhom thực vật được xếp trong danh mục rủi ro suy diệt cao cần được bảo vệ của tỉnh bang va trong danh mục đang bị de dọa cần bảo tồn của lien bang.
Quỹ bảo tồn thien nhien sẽ bảo tồn, quản ly va đanh dấu vung đất nay như la khu bảo tồn thien nhien, va hướng tới thiết lập quan hệ đối tac mới với cac trường học, cau lạc bộ va cư dan địa phương.
Sự kiện nay cũng đanh dấu sự tai trợ $ 75.000 của ong John Irving, cư dan địa phương. Số tiền nay sẽ tai trợ cho cong tac quản ly bảo tồn va gin giữ vung đất trong qua trinh quản ly va bảo vệ lau dai.
Ong Irving thố lộ: “Chung ta thật may mắn khi co một hệ thống cong vien va lối đi thật tuyệt vời ở Saint John. Nhiều người đa biết tận dụng lợi thế về điều kiện thuận lợi nay vi chung thật sự dễ dang đi lại. La một người dan của Millidgeville, toi thật vinh dự co cơ hội gop phần vao việc gầy dựng va bảo vệ một trong số cac khu bảo tồn thien nhien như thế ở Millidgeville”.
Được biết rằng khu bảo tồn co thể được trang bị cac lối đi cho người dan, va thanh nien đia phương co thể được tham gia vao việc bảo tồn va quản ly vung đấy nay.
(Source: www.gnb.ca)