Chính phủ New Brunswick tài trợ kinh phí đào tạo


Chính phủ New Brunswick tài trợ kinh phí đào tạo cho doanh nghiệp dành cho người lao động lên đến $10,000/ ứng viên – nhà nước tài trợ 2/3 kinh phí – người sử dụng lao động chỉ cần trang trãi 1/3 kinh phí

Xem thêm chi tiết chương trình tại đây

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/post-secondary_education_training_and_labour/Jobs/content/EmployerWorkforceDevelopment/Canada-NewBrunswickJobGrant.html

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!